1/2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปี2561 (1 มกราคม 2561- 30 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2 (21 ธ.ค. 2560)
1/2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปี2561 (1 มกราคม 2561- 30 กันยายน 2561 (7 ธ.ค. 2560)
1/2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ (4 ต.ค. 2560)
2/2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขุด (4 ต.ค. 2560)
3/2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระซ้าขาว (4 ต.ค. 2560)
1/2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปี2561 (4 ต.ค. 2560)
8/2560 ประกาศผู้ยื่นโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 (7 ก.ย. 2560)
08/2560 ประกาศผู้ซื้อซองโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 (7 ก.ย. 2560)
5/2560 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.หลังคาโครงเหล็ก หมู่ 8 (30 ส.ค. 2560)
5/2560 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.หลังคาโครงเหล็ก หมู่ 8 (30 ส.ค. 2560)
6/2560 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ 2 (30 ส.ค. 2560)
6/2560 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ 2 (30 ส.ค. 2560)
7/2560 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง โครงการวางท่อระบาย คสล. หมู่ 4 (30 ส.ค. 2560)
7/2560 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง โครงการวางท่อระบาย คสล. หมู่ 4 (30 ส.ค. 2560)
8/2560 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (21 ส.ค. 2560)
8/2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 (21 ส.ค. 2560)
10/2560 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซม ถนนคสล.หมู่ที่ 1 (18 ส.ค. 2560)
5/2560 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.หลังคาโครงเหล็ก หมู่ 8 (8 ส.ค. 2560)
6/2560 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ 2 (8 ส.ค. 2560)
7/2560 ประกาศสอบราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 (8 ส.ค. 2560)
7/2560 ประการราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 (4 ส.ค. 2560)
6/2560 ประการราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ 2 (4 ส.ค. 2560)
5/2560 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.หลังคาโครงเหล็ก หมู่ 8 (4 ส.ค. 2560)
2/2560 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ หมู่9 (27 ก.ค. 2560)
1/2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำรางวี (27 ก.ค. 2560)
4/2560 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง,ยื่นซอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล หมู่ที่ 5 (20 มิ.ย. 2560)
3/2560 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง,ยื่นซองโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 (20 มิ.ย. 2560)
8/2560 ประกาศราคาการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายกระจ่ายข่าว หมู่ 2 (31 พ.ค. 2560)
3/2560 ประกาศสอบราคาโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 (30 พ.ค. 2560)
4/2560 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล หมู่ 5 (30 พ.ค. 2560)
4/2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ที่่ 5 (29 พ.ค. 2560)
3/2560 ประกาศราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (29 พ.ค. 2560)
4/2560 ประกาศราคาการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (16 พ.ค. 2560)
3/2560 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสายกระจายข่าว หมู่ที่ 3 (11 พ.ค. 2560)
1/2560 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน (4 พ.ค. 2560)
3/2560 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน (1 พ.ค. 2560)
E1/2560 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (28 เม.ย. 2560)
E1/2560 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (28 เม.ย. 2560)
E1/2560 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน คสล. หมู่ที่ 4 (อิเล็กทรอนิกส์) (18 เม.ย. 2560)
E1/2560 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (11 เม.ย. 2560)