นางสาวแพรวพรรณ  ปุ่นครื้น
รองปลัดฯ (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น)
 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
           
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
นางสาวจีราภรณ์  จันทโรกร
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)
           
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
ว่าง
นิติกรปฎิบัติการ
           
นายจันทสมร  ภาคภูมิ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติงาน
นางสาวชรินทร  โภควัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
           
นางสาวธันยาภรณ์  ตามประยูร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอุษา  พิพัฒนกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           
นายวีรยุทธ  ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกุญชร  ชนชนะกุล
พนักงานขับรถยนต์
นางอรัญญา  ป้นกลาง
คนงานทั่วไป
           
นางสาวไพรินทร์  ฉิมบุญอยู่
นักการภารโรง