นายสมภพ เกลียวสีนาค
ปลัดฯ (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)
นางสาวแพรวพรรณ ปุ่นครื้น
รองปลัดฯ (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น)
           
นางสาวแพรวพรรณ ปุ่นครื้น
รองปลัดฯ (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น) รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรางคณา กองศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ต้น)
นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ต้น)
           
นางนวลหทัย เหลืองจิตวัฒนา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น)
นางสาวแพรวพรรณ ปุ่นครื้น
รองปลัดฯ (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ