นายวัลลภ แซ่อึ้ง
ประธานสภา 
นายสาคร เสือสี
รองประธานสภา
           
นายจำรัส พุกกาพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
นายวิโนชย์ จันทร์นิเวศน์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
           
นายสุดใจ สวนฉ่ำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
นายสัมฤทธิ์ มาลีรัตน์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
           
นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
นายบุญมา อุยยาหาญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
           
นายสุรศักดิ์ เหมือนถนอม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายประสิทธิ์ เชี้ยวบางยาง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
           
นางประจินต์ วงค์วรรณ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
นายวัลลภ แซ่อึ้ง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
           
นางสาววนิดา เหล่าสุรพล
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายเกียรติกร ใจสุยะ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
           
นางสาวอัจฉรา ชมภูนุช
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายสิรา เหมือนถนอม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
           
นางสาวจอย อุยยาหาญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
นายสาคร เสือสี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
           
นางสาวเอื้องทิพ ขนุนทอง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
นายไพรวัลย์ แซ่ตั๊น
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9