นางนวลหทัย  เหลืองจิตวัฒนา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น)
นางวราภรณ์  ปานหงษา
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขต้น)
           
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นางสาวนัยนา  ศิลานิล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายฉันทกร  สาธร
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
           
นายกิตติพงษ์  สาธร
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
นายรุ่ง  อุยยาหาญ
คนงานทั่วไป
นายสุทิน  กริมทุม
คนงานทั่วไป
           
นายประยูร  จันทร์อรุณ
คนงานทั่วไป
นายวินัย  สินทะเกิด
คนงานทั่วไป
นายแอน  ทองแสงอรุณ
คนงานทั่วไป
           
นายชรินทร์  กลิ่นประทุม
คนงานทั่วไป
นายทองปลิว  ต้นวงศ์
คนงานทั่วไป
นายบุญเชิด  กลิ่นประทุม
คนงานทั่วไป
           
นายวิชัย  อนิกร
คนงานทั่วไป
นายนุชา  อุยยาหาญ
คนงานทั่วไป