นางสาวแพรวพรรณ ปุ่นครื้น
รองปลัดฯ (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ต้น)
           
นางอารีย์ ทองมาก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอนุกูล กิตติธรรม
ครู คศ.1
นางสมทรง หงษ์สง่า
ครูผู้ดูแลเด็ก
           
นางทิติยา สังข์ทองงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางช่อแพร สวนโพธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุลี สุนทรวิภาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
           
นางอัญชัญ เทศผ่อง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระซ้าขาว
นางเกศรา เต่าทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา ชูระหมาน
ผู้ดูแลเด็ก
           
นายศุภกิจ จินดาสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
นางพนารัตน์ เนียมมณี
คนงานทั่วไป