นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นักบริหารงานช่าง ต้น)
           
นายชาตรี เดชะบุญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสหวัช โถชาลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
           
นางสาวธัญญา โพธิ์ประนันท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเปรมศักดิ์ อุตส่าห์พานิช
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่ง สุขปาน
คนงานทั่วไป
           
นายวีระ แย้มบุญมี
คนงานทั่วไป
นายชุมพล แย้มบุญมี
คนงานทั่วไป
นายอรุณ ฉิมบุญอยู่
คนงานทั่วไป
           
นายปริญญา เฟื่องฟุ้ง
คนงานทั่วไป
นายธนโชติ เสือสี
คนงานทั่วไป