โครงการประกวด  อปท. ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย

รางวัลชนะเลิศ  ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  
โครงการประกวด  อปท. ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย