กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขอนามัย การป้องกัน และรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสาน คุ้มครองดูแล และบ้ารุงรักษา ทรัพยากร ป่าไม้ ดิน น ้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวังติดตาม และด้ารงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื ออ้านวยต่อการด้ารงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
     

      1. ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.1 งานสุขาภิบาล
1.2 งานชีวอนามัย
1.3 งานควบคุมมลพิษ และสิ่งแวดล้อม
1.4 งานรักษาความสะอาด
1.5 งานอนามัยชุมชน
1.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
1.7 งานสุขศึกษา
1.8 งานระบาดวิทยา
1.9 งานธุรการ