กองคลัง

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับ เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

      1. ฝ่ายการเงิน
1.1 งานการเงิน
1.2 งานบัญชี
1.3 งานทะเบียนและทรัพย์สิน
1.4 งานพัสดุ
1.5 งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
1.6 งานพัฒนารายได้
1.7 งานธุรการ