ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  จังหวัดสมุทรสาคร

 

************************

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา       ต่อประชาชน  และต่อสังคม ตามลำดับ

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

 

หมวด ๑

บททั่วไป

                   ข้อ ๑    ในประมวลจริยธรรมนี้

                             “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/”คณะ...

2

                             “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

                   ข้อ ๒    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒

มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที่ ๑

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

สำหรับข้าราชการ  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

                   ข้อ ๓    ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อทุกคน  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                             (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

                             (๓) การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ

                             (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี                               ผลประโยชน์ทับซ้อน

(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย

(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน                                 ข้อเท็จจริง

(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ                                        ตรวจสอบได้

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี                                   ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม                               ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

                                  ส่วนที่ ๒

จรรยาวิชาชีพขององค์กร

                   ข้อ ๔    ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา    และพระมหากษัตริย์

                   ข้อ ๕    ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

/ข้อ6...

3

                   ข้อ ๖    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี    เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

                   ข้อ ๗    ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่

                   ข้อ ๘    ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

                   ข้อ ๙    ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วและมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

                   ข้อ ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย    มีอัธยาศัย

                   ข้อ ๑๑  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่   การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

                   ข้อ ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

                   ข้อ ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี

                   ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ   มีน้ำใจ  มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน  และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

 

 

 

 

 

 

/หมวด3...

 

4

หมวด ๓

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ส่วนที่ ๑

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

                   ข้อ ๑๖  ให้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อมีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                             (๑) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ

                             (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่   หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้

                             (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร   อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้      

                             (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา      มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้          เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             (๖)ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด          

                             ข้อ ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น   เพื่อควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

                             คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย

                             (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

                             (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน

 

/(3)กรรมการ...

5

                             (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อนั้นจำนวนสองคน

                             (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน  ให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งบุคลากร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

                   ข้อ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

                             (๑)  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว

                             (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       มีอำนาจหน้าที่ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด         มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

                             (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยคำ  หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

                             (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด

                             (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา   

มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น

                             (๘)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ

/ส่วนที่2...

 

6

 

ส่วนที่ ๒

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

                   ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

ข้อ ๒๐  การดำเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา

                    ข้อ ๒๒  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

                   ข้อ ๒๓ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙          ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย  และการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดำเนินการตามนั้น               เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

 

หมวด ๔

ขั้นตอนการลงโทษ

                   ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง     การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

                   ข้อ ๒๖  เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

                   ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ

/ผู้ถูก...

7

                             ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ     

                   ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

 

บทเฉพาะกาล

                   ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

                            

ประกาศ ณ วันที่     เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒560

 

(นายสมภพ  เกลียวสีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ