ส ำนักงานปลัด

        องค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน หรืองานราชการใด  ในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

     1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร
1.3 งานบริหารบุคคล
1.4 งานเลือกตั้ง
1.5 งานตรวจสอบภายใน
1.6 งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.7 งานกิจการสภา
1.8 งานกฎหมายและนิติกรรม
1.9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     

     2. ฝ่ายนโยบายและแผน
2.1 งานนโยบายและแผนพัฒนา
2.2 งานวิชาการ
2.3 งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
2.4 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
2.5 งานงบประมาณ.