กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                   

                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร  การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริการวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศศึกษา งานกิจการโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
     

     1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานการศึกษาปฐมวัย
1.2 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
1.3 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
1.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานธุรการ