อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านบ่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ จะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
                 

                   การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กำหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐ และสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
   

      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) )
(2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) )
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) )
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) )
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) )
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) )
     2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 67(6) )
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) )
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4) )
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10) )
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(มาตรา16(2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (5) )
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4) )
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา 16 (17) )
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13) )
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3) )
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา
16 (17) )
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)
     4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) )
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5) )
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) )
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) )
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12) )
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11) )
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6) )
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) )
     5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา 67 (7) )
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2) )
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17(12) )
     6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67 (8) )
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5) )
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) )
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา 17 (18) )
     7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา 45(3) )
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9) )
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16) )
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3) )
(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16) ).